Полезно

Аутсорсинг - що е това?

Определение за аутсорсинг - Що е outsourcing?

 

Аутсорсинг е от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using - т.е. ползване на външни ресурси, наречен още износ на продукция, е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания.

Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination).

Аутсорсингът е процес на сключване на договор, примерно за разработване и произвеждане на продукт, с трети субект (под-договаряне). Решението за аутсорсинг се взима често в името на намаляване на цената или по-доброто използване на времевите и енергийните разходи или по-ефективното използване на ресурси като земя, работна ръка, технологии (информационни) и др.

Аутсорсингът включва трансфер на управленско и ежедневно изпълнение на цялата бизнес функция на външен изпълнител. Клиентът и доставчикът подписват споразумение, което определя трансферираните услуги. В рамките на споразумението доставчикът придобива средствата за производство под формата на трансфер на хора, активи и други ресурси от страна на клиента. Клиентът се съгласява да получава услугите от доставчика за срока на договора. Типичните бизнес сегменти, за които най-често се прилага аутсорсинг са информационните технологии, човешките ресурси, съоръжения, управление на недвижима собственост и счетоводство. Много компании използват аутсорсинга също при обслужването на клиенти и изпълнението на информационни функции като телемаркетинг, маркетингови проучвания, проектиране, уеб-дизайн, производство, инженеринг и др.

Организациите, които използват аутсорсинга целят реализирането на ползи или търсят решение на следните проблеми:

Спестяване на разходи:

Намаляване на общите разходи на услуга за бизнеса. Това включва намаляване на обсега, определяне нива на качество, ново ценообразуване, пре-договаряне, преструктуриране на разходите. Достъп до икономики с по-ниски разходи чрез оф-шорни (off-shoring) сделки, наречени "арбитраж на работната ръка", генериран от разликата в заплащането между индустриализираните и развиващите се нации.

Фокусиране върху същинския бизнес:

Ресурсите (напр. инвестиции, работна ръка, инфраструктура) се фокусират върху развитието на същинския бизнес. Например често организации аутсорсват ИТ дейностите в специализирани ИТ обслужващи компании.

Преструктуриране на разходите:

Оперативното преимущество е мярка, която сравнява фиксираните с променливите разходи. Аутсорсингът променя баланса на това съотношение като предлага преминаване от фиксирани към променливи разходи, като същевременно прави променливите разходи по-предвидими.

Подобряване на качеството:

Постигане на промяна в качеството чрез сключване на договор за услуга с ново специализирано договорно ниво.

Знание.:

Достъп до интелектуална собственост и по-широк опит и знание.

Договор:

Услугите се предоставят чрез правно-обвързващ договор с финансови санкции и правни компенсации, което не е характерно за вътрешните услуги.

Оперативна експертиза:

Достъп до най-добрите оперативни практики, за които би било трудно или изискващо много време да се разработят в рамките на организацията.

Достъп до талант:

Достъп до по-широк кръг от талант и устойчиви ресурси на умения, в частност в научните среди и инженеринга.

Капацитет за управление:

Метод за подобряване на капацитета за управление на услугите и технологиите при който риска при предоставяне на дейности свръх капацитета е за сметка на доставчика.

Катализатор за промяна:

Една организация може да използва аутсорсинг споразумение като основен катализатор за промяна, която не може да бъде постигната самостоятелно. Възложителят става Агент на промяната в процеса.

Повишаване на иновативния капацитет:

Компаниите все повече използват външни консултанти с цел допълване на ограничения вътрешен капацитет за продуктова иновация.

Намаляване времето за пускане на пазара:

Ускоряването на развитието или производството чрез допълнителни способности, предоставени от доставчика.

Комодификация:

Тенденция на стандартизиране на бизнес процеси, ИТ и приложни услуги, позволяващи на бизнеса да извършва интелигентни покупки на подходяща цена. Позволява достъп на широк кръг от фирми до услуги, които преди това са на разположение само за големите корпорации.

Управление на риска:

Един подход за управление на риска при някои видове рискове е партньорство с Възложител, който е по-способен да смекчи последствията.

Рисков капитал:

В някои страни, публичните рискови фондове се свързват с частен рисков капитал с цел насърчаване стартирането на нов бизнес.

Данъчни облекчения:

В някои страни се предлагат данъчни облекчения за преместване на производствени операции с цел да се противопоставят на високия корпоративен данък в други страни.

Извод:

Фирмите все повече използват възможността за изнасяне на част от своите работни процеси, които не са свързани с основната им дейност. Често това са специализирани процеси като високотехнологични ИТ и други процуси и проукти, за които се изискват много допълнителни инвестиции и управление на специалисти, поддръжка и планиране, които отклоняват ресурси и енергия от стратегическите цели на компанията, а същевременно фирмите за Аутсорсинг услуги предлагат качествено.

Не е нужно да се натоварват фирмените бюджети с разходи, които могат да бъдат спестени, а същевременно дейностите изпълнени по-качествено и то без никаква загуба на време и нерви!