Софтуерни продукти

Разработка и внедряване на софтуер по поръчка - десктоп приложения и уеб базирани решения

Нашият млад, но амбициозен екип е с опит вече повече от 7 години в проектиране, разработка, внедряването и поддръжката на софтуер по поръчка на клиента, съобразен с всички негови изисквания и нужди и отговарящ на спецификата на неговата работа. Фирмата предлага десктоп и уеб базирани решения, чрез които да се развивате успешно в бързопроменящата се икономическа обстановка и конкурентна среда. Предлаганите от нас софтуерни системи са базирани на съвременни технологии и динамични бази данни, достъпни от всяка точка на света и лесни за поддръжка.

  Разработваме решения в следните направления:
  - Складов софтуер
  - ERP системи
  - CRM системи
  - GPS проследяване и контрол
  - Надстройки (add-in, add-on) с допълнителна функционалност към съществуващи системи
  - Други
Не се колебайте да ни потърсите дори Вашата дейност да не е сред изброените.

  Складов софтуер – нужният инструмент за повишаване на ефективността на складовите операции и пълен контрол върху наличността в реално време. Обхваща следните дейности: заявки за доставки, доставки, вътрешноскладови премествания, продажби на едро и дребно и връщане от продажби, фактуриране, инвентаризации (ревизии) и др.
  Софтуер от тип ERP – платформа, която обхваща анализа, планирането, изпълнението и контрола на всички дейности в една компания. Състои се от модули за финанси, складови операции, производство, търговия, изпълнение, контрол и др., които се използват се от различните звена в организацията в зависимост от техните нужди, като информацията се въвежда еднократно в единна база данни. Това позволява различните отдели да координират дейностите си, да си сътрудничат и да споделят информация като по този начин се постига ефективност и лесен контрол върху всички бизнес процеси.
  Софтуер от тип CRM – платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите и свързаните с тях продажби. Обхващат дейностите по въвеждане и съхранение на пълна информация за клиентите, направените оферти, сключените договори и реализираните продажби. Контролът върху тези дейности позволява привличане на нови клиенти, грижа и поддръжка за съществуващите като същевременно се намаляват разходи за маркетинг и обслужване.
  GPS проследяване и контрол – разработена уеб платформа за проследяване на текущото местоположение на движещи обекти и тяхното състояние (скорост и посока на движение, престои, датчици за гориво, отваряне и затваряне на врати, включване на двигател и др.) в реално време. Дава възможност за организация и лесен контрол върху превозните средства, гъвкавост при възникване на извънредни ситуации или проблеми на пътя. Предоставен е голям набор от справки, както и възможност за направата на нови такива, според нуждите на клиента, които предоставят информацията, включително и за отминали периоди и дават възможност за ефективно планиране на Вашата дейност.
  MS Outlook Add-In към съществуващи системи – разширяване на възможностите на Вашата система чрез синхронизация с MS Outlook на контакти, задачи, събития и писма.

Попитайте сега